Nasjonalt kompetansenettverk for Inclusive Art

NUK - NyUngKunst og Festspillene i Nord-Norge har fått støtte fra Kulturdepartementet til å etablere et nasjonalt kompetansenettverk for inclusive art. Arbeidet med å sette mangfold på agendaen i kulturfeltet startet allerede på Festspillene i 2019 med konferansen «Er kunsten for alle?» - der søkelyset ble rettet mot på barrierer for deltakelse i kunsten. 

For å sikre god erfaringsutveksling og deling av kunnskap ønsker vi å etablere et nasjonalt bransjeforum for utviklingen av ny estetikk i arbeidet med ungdom og mangfold, hvor representanter fra utvalgte festivaler og kunstinstitusjoner inviteres. Et underliggende mål er å dele erfaringer og å styrke kunst og kulturfeltets kompetanse i utviklingen av nye kunstneriske praksiser. Vi vil også samarbeide med en nasjonal bransjeplatform for å publisere funn, skape debatt og dialog.

Målsetningen er å etablere NUK som en nasjonal pilot og ta et overordnet ansvar for forskning og utprøving av metodikk for inkluderende kunst- og kulturpraksiser nasjonalt og internasjonalt. Den nasjonale pilotfasen strekker seg fram til forskningsprosjektets avslutning i 2021. Etter tre år vil det foretas en grundig evaluering av den nasjonale piloten og plan for videre konsolidering og etablering av NUK som nasjonal arena for inkluderende kunstprosjekter for unge vil utarbeides på bakgrunn av resultater fra forskning og utprøving.

1. Inkubator, inkluderende kunstpraksis for ungdom regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Gjennomføre 4-5 større kunstprosjekter i løpet av festivaluken med opptil 150 deltakere med og uten funksjonsnedsettelser
Styrke kunstprosjektene med nasjonalt og internasjonalt anerkjente kunstnere og etablere komplette kunstneriske team som sikrer tverrfaglighet og sjangeruavhengighet.

2. Forskningsbasert utvikling

Styrke forskningsteamet med kunstfaglig kompetanse og forskningsfokus
Systematisere og operasjonalisere kunnskap fra aksjonsforskning og kartlegging.
Videreutvikle og posisjonere NUK som arena for utprøving og analyse.

3. Skape faglig dialog og debatt på nasjonalt nivå

Etablere bransjeforum for kunnskapsdeling innen inkluderende kunstpraksis for ungdom der de fremste fagmiljø og kunst- og kulturinstitusjoner er aktive bidragsytere.
Skape debatt og dialog via deling av innsikt og erfaringer fra NUK – NyUngKunst via nasjonal bransjeplatform

Nå ønsker vi å engasjere og inspirere både institusjoner og det frie feltet til handling, og vil gå i dialog med aktører i kunstfeltet for å kartlegge spørsmål man undrer seg over og strever med i arbeidet for et mer mangfoldig kulturliv. Målet med kartleggingen vil være å peke uten noen retninger for kompetansesenterets videre arbeid, slik at vårt arbeid samsvarer med kunstfeltets behov.   

Hvordan kan vi gjøre et felles løft for å gjøre de usynlige synlig? Hva slags type møteplasser trenger vi? Hva slags innsikt er nødvendig? Hvordan ser du for deg at du og din institusjon kan bidra inn i et Inclusive-Art nettverk, og hva ønsker dere at dette nettverket tilbyr? 

Framdrift

2020

  • November: Digitalt dialogprogram 
  • Desember: Etablering av bransjeforumet Inclusive Art-nettverk Norge

2021

  • Styrke estetisk praksis inn i NUK - NyUngKunst prosjektene for 2021
  • Samarbeidspartner innen kunstkritikk/omtale 
  • Nasjonal konferanse for Inclusive art der erfaringene fra NUK - NyUngKunst 2021 deles
  • Bransjeforum er i kontakt 3-4 ganger i løpet av året

Har du spørsmål om NUK - NyUngKunst eller ønsker du å bidra? Ta kontakt med vår prosjektleder Tine Skjold