Utlysning: Finansiering til studentprosjekter

UiTprosjekter under Festspillene i Nord-Norge 2023

Finansiering til studentprosjekter på Festspillene i Nord-Norge 2024 - UMAK lyser med dette ut 100.000 kr til finansiering av ett eller flere studentprosjekter under Festspillene i Nord-Norge 2024.

Festspillene i Nord-Norge finner sted i Harstad hvert år i slutten av juni, og samler skapere og utøvere av kunst og kultur fra innland og utland. UiT er én av FiNN sine strategiske samarbeidspartnere, og tilbyr studenter innenfor kunstfagene en plattform for å kunne vise sitt arbeid for festivalpublikumet.

NÅR?

Gjennomføringen av prosjektene finner sted 22. – 29. juni 2024. Det vil bli gitt faglig oppfølging og produksjonsstøtte til bevilgede prosjekter i løpet av vårsemesteret.

HVOR?

Harstad. Byfesten som finner sted i byrommet både uten- og innendørs, er en aktuell ramme, men også andre visningsarenaer kan spesifiseres i prosjektene.

HVEM? 

Studenter ved Kunstakademiet inkl. Filmkunstskolen i Kabelvåg og Musikkonservatoriet kan søke på ordningen.

HVA? Prosjektmidlene skal dekke:

  • Produksjonskostnader
  • Reiser, opphold og diett 
  • Honorar til eventuelle medprodusenter (for eksempel musikere, kunstnere, teknisk personal, arbeidshjelp)

Søknaden må inneholde: 

Beskrivelse av prosjektet og gjennomføringsplan, inklusive opplysninger om aktuelt spillested/visningsarena samt tekniske behov
Spesifisert budsjett (faktiske eller realistiske beløp så lang det er mulig, ikke runde tall)

Søknadsfrist: 15. januar 2024. NB: Søknader innkommet etter frist behandles ikke.

En komité bestående av representanter for FiNN og UMAK (inkl. studentrepresentant) vil vurdere alle prosjektsøknader som er mottatt innen fristen. 

Det vil holdes info-seminar om søknadsprogrammet i starten av januar.

Søknader sendes til: 

Visedirektør for utdanning Solmund Nystabakk: solmund.nystabakk@uit.no 

Svar kan forventes: 15. februar 2024 

NB: Prosjekter som bevilges midler gjennom ordningen må levere rapport for bruk av midlene innen 31.10.2024 til instituttleder 

Julie Ledning, KA: julie.leding@uit.no

Stig-Roar Mathisen, MK: stig-roar.mathisen@uit.no